Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu Wielkanocnego

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO MULTIGRA 25.02.2022  

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie organizowanym w serwisie facebook.com oraz warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”).

2. Organizatorem Konkursu jest F.H.U. „MULTIGRA” z siedzibą w 80-209 Chwaszczyno, ul. Telewizyjna 19, REGON 362573770 , NIP: 5832734488  (dalej zwany „Organizatorem”).

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook.com ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook, nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

4. Konkurs organizowany jest w celu promowania produktów oferowanych przez markę  „MULTIGRA”.

5. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie serwisu społecznościowego Facebook www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”), pod adresem www.facebook.com z wykorzystaniem profilu użytkownika Multigra https://www.facebook.com/Multigra.gry Treść Regulaminu jest dostępna w serwisie  Facebook na profilu Multigra pod postem konkursowym.

6. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 5.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r. do godziny 00:00.

7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Zgłoszenie wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i udzieleniem niezbędnej zgody wymaganych postanowieniami Regulaminu .

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwana „Komisja Konkursową”), w której w skład wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

 

  II.             WARUNKI WZIECIA UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. W Konkursie może wziąć udział każdy wychowawca/opiekun grup przedszkolnych, który spełni następujące warunki: - jest użytkownikiem serwisu www.facebook.com posiadającym aktywne konto w serwisie. - wraz z grupą swoich podopiecznych wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w par. III poniżej, nie później niż do momentu zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań określonych Regulaminem (dalej zwane „Uczestnikami”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i wykonywanie zadań konkursowych w imieniu osób trzecich.

4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne: a) ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień; b) z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem. c) wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu email, miejsca zamieszkania uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.

III.           SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

1. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie zdjęcia pracy plastycznej pn. „Kartka Wielkanocna” (wykonanej w dowolnej formie i technice ) pod postem konkursowym na serwisie Facebook. Praca wykonana musi być grupowo przez wychowanków zgłaszającego się wychowawcy/opiekuna przedszkolnego.

2. Zadania Konkursowe przyjmowane są od 5.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r. do godziny 00:00.

3. Zadania Konkursowe zamieszczone po wyznaczonym w ust. 2 powyżej czasie uznaje się za nieważne. Nie będą one brać udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może zamieścić więcej niż jedno Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Nagroda w Konkursie może zostać przyznana konkretnemu Uczestnikowi Konkursu tylko raz.

5. Ocenie Komisji konkursowej podlegać będzie twórczość, oryginalność i adekwatność do tematyki konkursowej.

6. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni następującą ilość zwycięzców: Wśród wychowawców/opiekunów grup przedszkolnych – 10 zestawów 9 gier Plus gadżety dla każdej osoby z grupy.

7. Zasady ogłoszenia zwycięzców oraz doręczenia nagród precyzuje par. IV poniżej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich zadań, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

9. W przypadku zdjęcia zawierającego wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę osoby trzeciej na wykorzystanie jej wizerunku na potrzeby Konkursu.

10. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego na portalu Facebook.com Uczestnik udziela Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanego Zadania Konkursowego, na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia; rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęcia w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu przez sieć Internet lub Intranet oraz na portalu społecznościowym Instagram.

11. Uczestnik poprzez zamieszczenie Zadania Konkursowego potwierdza, że każde zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe jest wynikiem wspólnej pracy jego wychowanków oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy w pełnym zakresie, jak również, że prawa nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Zadania Konkursowego w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zadania, które uzna za nieoryginalne bądź niesamodzielne oraz co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie oraz jeśli znajdować się będą na nich osoby publicznie rozpoznawalne.

12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Organizatora z roszczeniem z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, lub innych praw, związanych z przesłanym przez Uczestnika Zadaniem Konkursowym, Uczestnik zobowiązuje się przejąć pełną odpowiedzialność z tego tytułu oraz zminimalizować szkodę, a w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zobowiązuje się przystąpić do procesu i pokryć zarówno koszty związane z naruszeniem ww. praw, jak i koszty powstałe w związku z dochodzeniem roszczeń.  

 

IV.           NAGRODY W KONKURSIE  

1. Dla wychowawców/opiekunów reprezentujących grupy przedszkolne– Zestaw 9 produktów: Bajkowy Teatrzyk Czerwony Kapturek, Gąsienice Tłuścice, Przeprowadzki literowe, Kto mieszka w rymowanym domku, Ciało Człowieka, Co żółw ma w domku, Co ukrywają cyrkowe Cylindry, Eko labirynt, Edukarty plus zestaw gadżetów dla każdej osoby z grupy.

2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wręczy łącznie 10 zestawów nagród Uczestnikom Konkursu wyłonionym przez Komisję Konkursową.

3. Lista Zwycięzców ogłoszona zostanie 15.04.2022 r. do godziny 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu użytkownika Multigra  https://www.facebook.com/Multigra.gry. 4. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia przez Organizatora listy zwycięzców - przesłać swoje dane adresowe niezbędne w celu przesłania Nagrody. 5. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do Zwycięzców w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu.

6. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.  

 

 

V.              DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu email, miejsca zamieszkania uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, adresu email na liście laureatów.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.  

 

VI.           REKLAMACJE  

1.Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować w terminie, nie później niż, 30 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora lub droga elektroniczną na adres: wpolpraca@multigra.com.pl. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację; dokładny opis i powód reklamacji.

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 14 dni, liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji do biura Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.  

 

VII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posiadają fikcyjne konto na portalu społecznościowym Instagram lub których dane podane na formularzu nie będą tożsame z danymi podanymi na ww. portalu, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

4. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.  

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 10 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-04-04
Bardzo ciekawy zestaw za niska cenę.
2022-11-25
Polecam, zamówienie przyszlo bardzo szybko, wszystko zgodne z zamowieniem
pixel